Email: info@dcgf.org.np, dcgf2031@gmail.com

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण काेष
Deposit and Credit Guarantee Fund

Laws & Bye Laws

१. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३

२. निक्षेप सुरक्षण निर्देशिका, २०७३ 

३. पशुधन सुरक्षण विनियमावली, २०७३

४. लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण विनियमावली, २०७३

५. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण विनियमावली, २०७३

६. कृषि कर्जा सुरक्षण विनियमावली, २०७३

७. कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७३

८. लगानी विनियमावली, २०७४

९. आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य निर्देशिका, २०७३

१०. कागजात धुल्याउने विनियमावली, २०७३

११. लिलाम सम्बन्धी विनियमावली, २०७३

१२. कर्मचारीहरुकाे कार्य विवरण

१३. खरिद तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३

बार्षिक प्रतिवेदन

१. बार्षिक प्रतिवेदन २०७१/७२

२. बार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३

३. बार्षिक प्रतिवेदन २०७३/७४