Email: info@dcgf.org.np, dcgf2031@gmail.com

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण काेष
Deposit and Credit Guarantee Fund

Share Ownership Structure

 

 

शेयरधनी सस्थाहरु 

शेयर रकम

प्रतिशत

-!_

नेपाल सरकार

2,800,014,000.00

90.00

-@_

नेपाल राष्ट्र बैंक

300,000,000.00

10.00

 

जम्माः

3,100,014,000.00

100.00

 

k"+hL 

!_ clws[t k"+hL !) ca{

@_ hf;/L k"+hL # ca{ !) s/f]8 !$ xhf/

#_ r'Qmf k"+hL # ca{ !) s/f]8 !$ xhf/