Email: info@dcgf.org.np, dcgf2031@gmail.com

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण काेष
Deposit and Credit Guarantee Fund

Share Ownership Structure

 

 

शेयरधनी सस्थाहरु 

शेयर रकम

प्रतिशत

-!_

नेपाल सरकार

7,200,000,000.00

90.00

-@_

नेपाल राष्ट्र बैंक

800,000,000.00

10.00

 

जम्माः

8,000,000,000.00

100.00

 

पूंजी

१ अधिकृत पूंजी १० अर्ब

२ जारी पूंजी ८ अर्ब

३ चुक्ता पूंजी ८ अर्ब