Email: info@dcgf.org.np, dcgf2031@gmail.com

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण काेष
Deposit and Credit Guarantee Fund

Vacancy

लिखित परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना।

 

विभिन्न तहका परीक्षार्थिको स्वीकृत नामावली सूची।

 

 

खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना -२०७५/०५/०८

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना -२०७४/१२/२९

 ) नायब प्रबन्धक(प्रशासन) तह- 

) प्रधान सहायक(प्रशासन) तह- ५

३) बरिष्ठ कम्प्युटर सहायक तह- ५

४) कम्प्युटर सहायक तह- ४

 प्रयाेगात्मक परीक्षाकाे अन्तिम नतिजा-२०७४/१२/२९

१ वरिष्ठ कम्प्युटर सहायक तह ५

कम्प्युटर सहायक तह ४

 खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्धारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

कम्प्युटर सहायक अधिकृत तह ^ र कम्प्युटर अधिकृत तह & प्राविधिक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक प्रयोगात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम

b/vf:t kmf/d

kf7\os|dM

१= k|aGws (CA) tx (

२= gfoa k|aGws k|zf;g ;]jf tx —*

३= gfoa k|aGws (CA) tx —*

४=अधिकृत प्रशासत तह

५= clws[t (CA) k|zf;g ;]jf tx —&

६= sDKo'6/ clws[t (k|fljlws) tx–&

७= ;xfos clws[t k|zf;g ;]jf tx–^

८= sDKo'6/ ;xfos clws[t (k|fljlws) tx–^

९= k|wfg ;xfos tx–%

१०= jl/i7 sDKo'6/ ;xfos tx–%

११=sDKo'6/ ;xfos tx –$